Истражувања и публикации на Мрежата

ТЕМАТСКИ ДОКУМЕНТ: ПРЕДЛОГ МОДЕЛ ЗА РЕИНТЕГРАЦИЈА И РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ЖЕНИ ЖРТВИ НА СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО КОИ ЈА НАПУШТИЛЕ НАСИЛНАТА СРЕДИНА

РОДОВИОТ АСПЕКТ И ЖРТВИТЕ НА РОДОВО БАЗИРАНОТО И СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО ВО ЗАКОНОТ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

СЕ ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕМЕ ЗА КОНВЕНЦИЈАТА НА СОВЕТОТ НА ЕВРОПА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ И БОРБА ПРОТИВ НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИ И ДОМАШНО НАСИЛСТВО 

АНАЛИЗА НА СЛУЧАИ НА ФЕМИЦИДИ-УБИСТВА НА ЖЕНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СТУДИЈА НА ОПСЕГ НА РАЗЛИЧНИТЕ ФОРМИ НА СЕКСУАЛНО НАСИЛСТВО ВО Р.МАКЕДОНИЈА

ПРЕВЕНЦИЈА, ИДЕНТИФИКАЦИЈА, ПРИЈАВУВАЊЕ И УПАТУВАЊЕ ВО СЛУЧАИ НА НАСИЛСТВО ВРЗ ДЕЦА: ПРЕГЛЕД НА НАЦИОНАЛНИ МЕХАНИЗМИ ЗА ОДГОВОР

ТЕМАТСКИ ДОКУМЕНТ: ПОДОБРУВАЊЕ НА ПРИСТАПНОСТА НА СЕРВИСИТЕ ЗА ЖЕНИТЕ СО ПОПРЕЧЕНОСТ

МАПИРАЊЕ НА ДОСТАПНИТЕ УСЛУГИ ЗА ЖЕНИ ЖРТВИ НА НАСИЛСТВО ВО Р. МАКЕДОНИЈА

ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ПРОЦЕНКА НА ТРОШОЦИТЕ ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО ВО Р. МАКЕДОНИЈА

ИЗВЕШТАЈ ОД МОНИТОРИНГ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ПРЕВЕНЦИЈА, СПРЕЧУВАЊЕ И ЗАШТИТА ОД СЕМЕЈНО НАСИЛСТВО

ПРИРАЧНИК ЗА РОДОВА ДЕМОКРАТИЈА ЗА ВРСНИЧКИ ЕДУКАТОРИ

МАКЕДОНСКА РЕВИЈА ЗА КАЗНЕНО ПРАВО: ПРЕВЕНЦИЈА И ЗАШТИТА ОД СИТЕ ФОРМИ НА НАСИЛСТВО ВРЗ ЖЕНИТЕ И ДОМАШНО НАСИЛСТВО – ИСТАНБУЛСКА КОНВЕНЦИЈА

ВОДИЧ ВО ТЕРМИНОЛОГИЈАТА ЗА РОДОВО БАЗИРАНО НАСИЛСТВО ЗА НОВИНАРИ И МЕДИУМСКИ РАБОТНИЦИ

Сподели

Со поддршка од