Портфолио

Тековни проекти: 

Име на проект: „На пат кон ЕУ – Стоп на насилството врз жените во Република Македонија“,

Донатор: Фондација Жена за Жена/Квина тил Квина

Цели: Oбезбедување на подобар дијалог со носителите не одлуки во насока на подобрување на законодавството кое се однесува на насилството врз жени и семејно насилство; Зголемена вклученост и видливост на женските организации и правата на жените во процесот за пристап кон ЕУ; Создадени предуслови за воспоставување и обезбедување одржливост на регионален пакет на специјализирани сервиси за жените жртви на насилство во 3 целни региони во однос на развој на политики и поголеми заложби на релевантните чинители.

Времетраење: јануари 2019 – декември 2020

Име на проект: „Воспоставување на национална линија за советување за позитивно родителство“

Донатор: УНИЦЕФ Македонија

Цел: Воспоставување на Национална линија за советување за позитивно родителство чија што цел е обезбедување на поддршка на родителите и други лица кои учествуваат во процесот на воспитување на децата во разрешување на дилемите и предизвиците со кои секојдневно се соочуваат.

Времетраење: октомври 2018 – декември 2019

Име на проект: „Застапување за воведување на социјален пакет за поддршка на жртви на семејно и интимно партнерско насилство„

Донатор: Отворена Порта – Здружение за акција против насилство и трговија со луѓе

Општа цел на проектот е воспоставување на ефективна рамка за поддршка на жените жртви на семејно насилство која ќе овозможи прекинување на насилството и превенција од случување на идно насилство преку пристап до релевантни податоци и анализи за предизвиците со кои се соочуваат жените жртви на семејно насилство, а во насока на развивање на модели за поддршка и заштита; унапреден дијалог со донесувачите на одлуки за подобрување на постоечкиот систем за поддршка на жените жртви на семејно насилство; и подигната јавната свест за предизвиците со кои се соочуваат жените жртви на семејно и интимно партнерско насилство

Времетраење: јануари 2019-декември 2019

 

Имплементирани проекти: 

Име на проект: „На пат кон ЕУ – Стоп на насилството врз жените во Република Македонија“

Донатор: Фондација Жена за Жена/ Квина тил Квина

Цели: Oбезбедување на подобар дијалог со носителите не одлуки во насока на подобрување на законодавството кое се однесува на насилството врз жени и семејно насилство; Зголемена вклученост и видливост на женските организации и правата на жените во процесот за пристап кон ЕУ; Подобрен пристап на женските организации до релевантни податоци за различните форми на насилство врз жените.

Времетраење: јануари 2017 – декември 2018

Име на проект: „Спроведување на национална студија за насилство врз деца“

Донатор: УНИЦЕФ Македонија

Општите цели на оваа студија се идентификување и проценка на државните механизми за одговор во превенција, идентификација, известување, упатување и заштита за случаи на насилство врз деца во системот за заштита на децата; и давање препораки за зајакнување на системот за заштита на децата и подобрување на заштитата на децата-жртви на сите форми на насилство во земјата.

Времетраење: ноември 2016 –март 2018

Име на проект: „Насилството врз жените како дел од агендата на политичките партии”

Донатор: ЦИВИКА Мобилитас, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) од Македонија и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU) од Шведска

Цели: Актуелизирање на насилството врз жените како приоритетно прашање во програмите на политичките партии во предизборниот период.

Времетраење: ноември 2016 – јануари 2017

Име на проект: „Спречување на насилството врз жените во согласност со ЕУ стандардите“

Донатор: Фондација Жена за Жена/Квина тил Квина .

Целта на проектот е подобрување на националното законодавство и механизмите за заштита во однос на жртвите на семејно насилство и застапување за ратификување на Конвенција на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство.

Времетраење: ноември 2015 –декември 2016

Име на проект: „Насилството врз жените и медиумите: Унапредување на техниките за известување и медиумска покриеност на случаи на насилство врз жени“

Донатор: ЦИВИКА Мобилитас, проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кој го спроведуваат NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) од Македонија и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU) од Шведска

Општа цел на проектот е унапредување на соработката на граѓанските организации и медиумите во насока на подигнување на свеста кај пошироката јавност за постоење на различни форми на насилство врз жени, како и заеднички настап во процесот на застапување за ратификација на Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и заштита од насилство врз жени и семејно насилство.

Времетраење: ноември 2015 – мај 2016

Име на проект: „Застапување за обезбедување одржливост на специјализирани сервиси за жртви на семејно насилство“

Донатор: УСАИД Македонија

Целта на проектот е координирано делување на женските граѓански организации за прашања поврзани со родово-базираното насилство и семејното насилство во насока на развивање на ефективни политики, подобрени сервиси и зголемена свест на јавноста на институциите.Тоа значи воспоставување системи на соработка и механизми за заштита на жртвите не семејно насилство со тенденција истите да се применуваат на сите форми на родово-базирано насилство во иднина.

Времетраење: јули 2015 – мај 2016

Име на проект: „Дефинирање и пилотирање на интегриран пристап за директна заштита на жртви на семејно насилство понудена од страна на граѓански организации“ (партнерска организација на ХЕРА)

Донатор: Тело на ОН за родова рамноправност

Цели: Подобрен пристап до квалитетни и стандардизирани сервиси за поддршка на жртвите не семејно насилство преку пилотирање на интегриран пристап до сервиси на дирекна заштита базирани на минималните стандарди кои треба да ги исполнуваат граѓанските организации кои нудат специјализирани услуги за заштита на жртвите не семејно насилство.

Времетраење: март 2015-октомври 2015

Име на проект: „Со здружени напори – Кон нови европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство“ (партнерска организација на Националниот совет за родова еднаквост), фаза II

Донатор: Европска унија 

Целта е да се придонесе кон воспоставување на сеопфатни правни и политички решенија за заштита од родово-базирано насилсво во Западен Балкан како услов за постигнување демократија, човекови права, социјална инклузија и усогласување со вредностите на ЕУ.

Времетраење: март 2015 – ноември 2015

Име на проект: „Од родова нееднаквост до родова демократија“

Донатор: Шулер Хелфен Лебен 

Цел на проектот е зголемено знаење за родово-базираното насилство, родовата еднаквост и родовата демократија помеѓу младата популација..

Времетраење: септември 2014 – април 2015

Име на проект: „Со здружени напори – Кон нови европски стандарди во заштита на жените од родово базирано насилство“ (партнерска организација на Националниот совет за родова еднаквост)

Донатор: Европска унија 

Целта е да се придонесе кон воспоставување на сеопфатни правни и политички решенија за заштита од родово-базирано насилсво во Западен Балкан како услов за постигнување демократија, човекови права, социјална инклузија и усогласување со вредностите на ЕУ.

Времетраење: април 2014- декември 2014

Име на проект: „Застапување за подобри практики/стратегии за спречување на насилството врз жените“

Донатор: Тело на ОН за родова рамноправност

Главната цел на проектот е подобрување на националното законодавство во однос на жртвите на семејно насилство преку претставување на потребата заразвој на конретен акциски план кој ќе ги вклучува потребните измени а во насока на подобрување на условите за апликативност на одредбите од Конвенцијата на Советот на Европа за спречување и борба против насилството врз жените и семејното насилство.

Времетраење: ноември 2012 – октомври 2013

Име на проект: „Јакнење на капацитетите на Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство“

Донатор: Тело на ОН за родова рамноправност

Долгорочната цел на проектот е да постигне покоординирано делување на женските граѓански организации во однос на прашањето на родово-базираното насилство во насока на креирање на ефективни политики, подбрени сервиси и зголемена институционална и јавна свест за прашањето на насилство врз жени. 

Времетраење: јули 2011 – јуни 2012


Сподели

Со поддршка од