01.04.2019: Започна спроведување на истражување за Пристап до фондови на женски граѓански организации

Националната мрежа против насилство врз жени и семејно насилство во партнерство со 8 женски организации од шест земји од Западен Балкан презеде иницијатива за спроведување на истражување насочено кон испитување на финансиските трендови во областа на женските права и родовата еднаквост во земјите од Западен Балкан, со поддршка на фондацијата  “Квина тил Квина”, а финансирана од Шведската агенција за меѓународна развојна соработка.

Целта на истражувањето е да се подобри достапноста на информациите за финансирање на групите кои ги застапуваат правата на жените и да се подигне свеста на донаторите за потребите на женските граѓански организации и видовите на финансиски модалитети кои најдобро ќе одговорат на нивните потреби. Исто така ова истражување ќе даде дополнителни информации за внатрешните и надворешните трендови кои влијаат на одлуките за донаторско финансирање, како и за можностите за стратегии за соработка за мобилизирање на ресурси помеѓу донаторите и женските граѓански организации.

Финалниот документ со наоди од спроведеното истражување ќе биде објавен на почетокот на 2020 година.

Сподели

Со поддршка од