Principet e rrjetit

Principet i marrëdhënieve lidhur me problemin e dhunës ndaj gruas dhe dhunës familjare (DHF);

Respektimi i të drejtave të njeriut të grave

  • Rrjeti i njeh të drejtat e njeriut të grave dhe i trajton në pajtim me konventat dhe deklaratat ndërkombëtare në fuqi;


Qasja gjinore-senzitive për problemin e dhunës ndaj grave dhe dhuna familjare;

  • Dhuna ndaj grave nuk është çështje individuale, akt i përkohshëm i sjelljes negative por është rrënjosur në mënyrë sistematike, strukturore dhe në mënyrë të thellë në raportin historik midis burrave dhe grave. Kjo qasje nënkupton dhunë ndaj grave vetës për arsye se ajo është femër, ose dhunë e cila pamasë i godet gratë. Dhuna familjare është një nga format përmes të cilës manifestohet dhuna ndaj grave.


Ndëshkim i dhunës;

  • Nuk ka arsyetim për çfarë do forme të dhunës ndaj grave, përfshirë edhe dhunën familjare.


Përfaqësimi i interesave të viktimave;

  • Gratë të cilat kanë qenë viktima të dhunës as një herë nuk janë fajtore për dhunën të cilën a ta e përjetojnë. Kryesi i dhunës është përgjegjës për sjelljen e tij.


Qasja e bazuar mbi praktikat funksionale;

  • Parandalimi dhe ballafaqimi me problemin e dhunës ndaj gruas bazohet mbi standardet ndërkombëtare të pranuara dhe praktikat e mira.

 

Principet e bashkëpunimit të Rrjetit

Solidaritet dhe bashkëpunimi i anëtareve

  • Me solidaritet nënkuptohet bashkëpunim dhe përkrahje të ndërsjellët
  • gratë në suaza të organizatave, organizatat midis vete, si edhe bashkëpunimi me sektorin joqeveritarë dhe qeveritarë.


Transparencë;

  •  Puna e Rrjetit dhe anëtarëve të organizatës është publike dhe bazohet në qasjen dhe shkëmbimin e informacioneve.

Сподели

Со поддршка од