25.11.2012: Rrjeti nacional kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje fillon kampanjën “Thuaj JO dhunës ndaj grave” në kornizë të së cilës do të organizohen debate publike dhe ngjarje kulturore në drejtim të aktualizimit dhe rritjes së vetëdijes për njohjen e të gjitha formave të dhunës ndaj grave.

Rrjeti nacional kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës në familje fillon kampanjën “Thuaj JO dhunës ndaj grave” në kornizë të së cilës do të organizohen debate publike dhe ngjarje kulturore në drejtim të aktualizimit dhe rritjes së vetëdijes për njohjen e të gjitha formave të dhunës ndaj grave. Debatet në temë “Dhuna ndaj grave – […]


10.05.2012: Grupi punues për hartimin e Strategjisë nacionale për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna familjare 2012 – 2015

Më 09.05 2012 u mbajt takimi i dytë i grupit punues për hartimin e Strategjisë nacionale për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna familjare 2012 – 2015. Në këtë takim morën pjesë përfaqësues të Ministrisë për punë dhe politik sociale, Ministrisë për punë të brendshme, Ministrisë për shëndetësi, Ministrisë për arsim dhe shkencë, Ministrisë për drejtësi, Sekretariati gjeneral i R. […]


27.04.2012: AWID Forum 2012: Transformimi i forcës ekonomike për avancimin e të drejtave dhe drejtësisë së grave

Përfaqësuese e rrjetit ishte njëra nga 2200 pjesëmarrëse në AWID Forumin i cili u mbajtë nga 19 – 22 prill në Stamboll, Turqi. Fokusi kryesor ishte forcimi ekonomik i grave dhe përfshirja e tyre më e madhe në procesin e vendimmarrjes dhe përpilimit të politikave. Gjatë Forumit u mbajtën mbi 240 seanca në të cilat u përfshinë çështje të ndryshme të […]


10.01.2012: Rrjeti nacional do të jetë pjesë të grupit punues për krijimin e strategjisë së re për parandalimin dhe mbrojtjen nga dhuna familjare

Trupi nacional koordinues për mbrojtjen nga dhuna familjare morri vendim që Rrjeti nacional kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës familjare të merr pjesëmarrje aktive në përgatitjen e strategjisë për parandalim dhe mbrojtje nga dhuna familjare2012 – 2015 me dy përfaqësuese.  Ky vendim paraqet një sukses i madh dhe mundësi që Rrjeti ti prezantoj qëndrimet për avancimin […]


25.10.2011: Trajnimi i organizuar për „Lobimi dhe përfaqësimi për avancimin e politikave dhe përgjigja institucionale për dhunën e bazuar mbi gjininë“

Në suaza të programit të përbashkët të agjencive të KB për parandalimin e dhunës familjare, me përkrahje e UN WOMEN në kuadër të projektit „Përforcimi i kapaciteteve të rrjetit nacional kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës familjare“, Organizata e grave të Komunës Sveti Nikole ka organizuar trajnim tre ditorë në temën „Përfaqësim dhe lobim për avancimin e politikave […]


07.12.2010: Formimi i Rrjetit nacional kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës familjare

Më 7 dhjetor të vitit 2010, në hotelin „Karposh“ në Shkup u mbajt një takim i cili e shënoi formimin zyrtarë të rrjetit kundër dhunës ndaj grave dhe dhunës familjare. Në këtë takim morën pjesë 21 OJQ të cilat veprojnë në këtë sferë dhe të cilët njëkohësisht janë themelues të rrjetit. Në këtë takim ishin të miratuara dokumentet themelore […]


Со поддршка од