30.12.2020 Поднесок за тематски извештај на UN SRVAW за силувањето како сериозно и систематско кршење на човековите права и родово засновано насилство врз жените

Национална Мрежа Против Насилство врз Жените и Семејно Насилство испрати извештај до специјалната известувачка на Обединетите нации за насилството врз жените, неговите причини и последици, г-ѓа Дубравка Шимоновиќ, кој ќе биде дел од тематскиот извештај што ќе му биде презентиран на Советот за човекови права на ООН во јуни 2021 година, ќе се осврне на одговорноста на државите за кривично дело и гонење на силувањето како и систематско кршење на човековите права и манифестација на родово засновано насилство врз жените, во согласност со меѓународните стандарди за човекови права.

Силувањето е признато како кривично дело сексуално насилство, воено злосторство, злосторство против човештвото и / или геноцид во специфични околности и е криминализирано и гонено во голем број држави и јурисдикции, но на различни начини, т.е. силување има различни дефиниции (сила / согласност), различни опсези (жени, мажи, брачни силувања, сите видови пенетрации), со различни отежнувачки и олеснителни околности, со различни санкции и со различни застареност за неговото гонење. Додека жртви на силување, исто така, можат да бидат мажи и момчиња, тоа претежно ги погодува жените и како такви, спаѓа во дефиницијата за родово засновано насилство врз жени како дело насилство врз жени.

На глобално ниво, знаеме дека силувањето честопати не се пријавува, а доколку се пријавува, ретко се гони со сила; доколку се гони кривично, резултира со многу низок број на пресуди (стапката на опаѓање е голема) и сето тоа резултира во неказнивост за поголемиот дел од сторителите; жените со тоа ја губат вербата во криминалниот систем, не го пријавуваат тоа и резултатот е мешавина од ниски стапки на пријавување и култура на неказнивост и силување се нормализира.

Целта на овој извештај е да собере што е можно повеќе информации за криминализацијата и гонењето на силувањето и со тоа да се поддржи и охрабри процесот на усогласување на националните кривични закони и системи и практика со меѓународните стандарди за силување и сексуално насилство и во мирно време и за време на конфликти.

Во својот извештај, Специјалниот известувач има намера да обезбеди препораки до државите и другите засегнати страни за клучните меѓународни стандарди за човекови права кои треба да бидат интегрирани во одговорите на националната кривична правда со цел нивно усогласување со прифатените меѓународни стандарди; да се обезбеди пристап до правда и поддршка за жртвите на силување; да се прекине циклусот на неказнивост; и да ги гони сторителите, осигурувајќи дека тие не се заштитени со скриени домашни норми кои сè уште се дел од кривичното право или кривичната постапка.

Сподели

Со поддршка од