За нас

Националната Мрежа Против Насилство врз Жените и Семејното Насилство е основана на 7-ми декември 2010 година, од дваесет граѓански организации кои работат на превенција и борба против насилството врз жените и семејното насилство. Првата година, мрежата функционираше како неформална мрежа се до 16-ти декември 2011, кога оддржа првото Собрание на кое беше донесена одлука за регистрација на Националната мрежа како правен субјект. Моментално мрежата брои 27 организации членки.

Мисијата на мрежата е координирано делување граѓански организации во насока на унапредување на политиките и практиките за справување со проблемот на насилство врз жените и семејно насилство. Мрежата се стреми кон препознавање на женските човекови права и  нивна афирмација во Република Македонија.

Нашата визија е да создадеме општество ослободено од насилство во кое жените ќе можат целосно да ги реализираат своите потенцијали и способност за креирање на општество на еднакви можности.

Организациите членки на мрежата, се со различен број, почнувајќи од мали до поголеми кои работат на национално ниво. Нашите членки се од различно етничко потекло, и обезбедуваат поддршка на жените од сите етнички групи, не земајќи го предвид нивниот социо- економски статус.

Нашиот пристап кон насилството врз жените и семејното насилствое базиран на признавањето и заштитата на правата на жената во согласност со релевантните интернационални конвенции и декларации; родово сензитивен пристап кон насилството врз жените и семејното насилство; осуда на било какво родово базирано насилство, бидејќи нема никакво оправдување за било каква форма на насилство врз жените, вклучувајќи го и семејното насилство; застапување на интересите на жртвите, пристап основан на функционални практики; солидарност и соработка помеѓу организациите членки, и транспарентност во работата на Мрежата.

 

 

Сподели

Со поддршка од