Организациска структура

Управен одбор

1. Маја Балшиќевска – ХЕРА-Асоцијација за здраствена едукација и истражување

2. Иванка Соколова – „Женска акција“ – Радовиш

3. Неда Чаловска – Хелсиншки комитет за човекови права на Р. Македонија

4. Маја Дилберова – Кризен Центар „Надеж“

5. Ѓунер Небиу – ЖГИ „Антико“


Надзорен одбор

1. Виолета Петровска – Организација на жените„Кумановка“-Куманово

2. Томка Дилевска – Организација на жени на град Скопје

3. Даница Петличкова – „Клеа“ – Битола


Извршна канцеларија

1.  Елена Димушевска, извршна директорка

2. Андријана Николовска, административно-финансиска асистентка

3. Наташа Димитровска, комуникации

4. Љупка Трајановска, проектен асистент

5. Александра Петкова, проектен асистент

Сподели

Со поддршка од