Здружение за еднакви можности „Семпер“ – Битола

Здружение ЗА ЕДНАКВИ МОЖНОСТИ СЕМПЕР е невладина, непартиска, непрофитна организација која е основана на 21.06.2002 година. Со одлука на Министреството за Труд и социјална политика на Р.М во Јули 2005 год. е реги-стрирана во регистерот на граѓански организации кои што работат на полето на социјална заштита.

Мисија

Иницијативи за еднакви можности за учество на сите граѓани во сите сфери од опшествениот живот, обезбедување на целосно уживање на сите човекови права, живот без насилство и елиминирање на секаков вид на дискриминација.
Мото: Живот без насилство и еднакви можности за сите

Адреса: Ул.Сисак бр.23 Битола, 7000, Р. Македонија

Контакт телефон : 047/252-095; 047/251-000; 070/339-296

Веб страна: http://semper.org.mk/

Сподели

Со поддршка од