Здружение на граѓани „СУМНАЛ“

sumnal

Нашата работа:

1. Придонес кон развојот на образованието на Ромите со посебен акцент на децата и младите;

2. Подобрување на социјалниот статус на Ромите во општеството;

3. Креирање можности и услови за подобрување на економскиот стaтус на Ромите во Република Македонија;

4. Подобрување на статусот на жената ромка како столб на семејството;

5. Придонес кон изградбата и зајакнувањето на мултиетничкото општество во Република Македонија и мултиетничкиот дијалог преку промоција на духовната и материјална култура на Ромите;

6. Превенција и справување со проблемот на насилство врз жените, семејно насилство и трговија со луѓе преку едукација, обуки и семинари;

7. Промоција на родовата еднаквост.


Контакт:
тел. +389 2 2611219
факс:+389 2 2611219
веб страна: www.sumnal.org
е-маил: sumnalb@yahoo.com

Сподели

Со поддршка од