Асоцијација за здравствена едукација и истражување – ХЕРА

hera

Нашата работа:

1. ПРОГРАМА: МЛАДИ – промоција и зајакнување на моделите на врсничка едукација за превенција од ХИВ и промоција на сексуално и репродуктивно здравје помеѓу адолесцентите и младите

2. ПРОГРАМА: ХИВ/СИДА – превенција, заштита и третман на ХИВ/СИДА. Обезбедување на доверливо советување и тестирање за ХИВ преку градење на капацитети на граѓански организации и обезбедување на директни ХИВ сервиси, особено меѓу вулнерабилните и маргинализирани заедници. Обезбедуваме психо-социјална подршка на лицата кои живеат со ХИВ и третман со антиретровирусна терапија

3. ПРОГРАМА: ПРИСТАП – обезбедување на директни сервиси за заштита на сексуалното и репродуктивно здравје и промоција на моделот на младински пријателски сервиси.

Контакт:

тел: +389 23290-395
е-маил: hera@hera.org.mk
веб страна: www.hera.org.mk  

 

Сподели

Со поддршка од