Асоцијација за унапредување на статусот на жената во Македонија „Женска акција“ – Радовиш

„Женска акција“ е основана со цел:

  1. Создавање на поволни услови за организиран пристап и постојана општествена активност на жените во Радовиш и пошироко;
  2. Обезбедување на соодветна застапеност на жената во сите сфери на јавниот и политичкиот живот во државата;
  3. Следење, спроведување и применување на меѓународни конвенции и декларации за заштита на жената и нејзините права;
  4. Решавање на проблеми поврзани со жената, афирмирање на културата на живеење на жената и семејството, социјална и здравствена едукација на жената;
  5. Толеранција и коегзистенција на меѓуетнички односи;
  6. Поттикнување и вклучување на жените во хуманитарни, мировни и граѓански иницијативи;
  7. Соработка со невладини женски организации на меѓународен план и со други здруженија.

Контакт:

Адреса: Илинденска бб, 2420 Радовиш
Тел.: +389 77 924 810
Е-пошта: zenska.akcija@gmail.com
Веб-страна: http://www.zenskaakcija-radovis.mk

Сподели

Со поддршка од