26.12.2017: Презентација на Студија на опсег на различни форми на сексуално насилство во Р. Македонија

На 26.12.2017 г., во хотел Порта-Скопје, Националната мрежа против насилство врз жените и семејно насилство ја промовираше Студијата на опсег на различни форми на сексуално насилство во Р. Македонија.

Студијата на опсег за различните форми на сексуално насилство во Р. Македонија Националната мрежа ја изработи со цел добивање сознанија за тоа колку сексуалното насилство и сексуалното вознемирување се препознава во нашата земја, како и за тоа колку и како се реагира при случаи на сексуално насилство и вознемирување.

За изработка на студијата беа добиени информации од институциите, беше спроведен онлајн прашалник, беа спроведени индивидуални интервјуа и фокус групи со релевантни претставници од институциите и граѓанските организации.

Сексуалното насилство и сексуалното вознемирување се видови родово базирано насилство кои најмалку се препознаваат кај нас, а со кои жените и девојките секојдневно се соочуваат.

Студијата може да ја најдете тука.

Сподели

Со поддршка од